Privacy beleid

Peters Groenvoorziening en Grondverzet verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, abonnees op de nieuwsbrief en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Peters Groenvoorziening en Grondverzet.

Verwerking persoonsgegevens

Peters Groenvoorziening en Grondverzet behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Peters Groenvoorziening en Grondverzet verzamelt persoonsgegevens bij het aanmelden voor nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending, bij een bezoek aan Peters Groenvoorziening en Grondverzet bijeenkomsten en evenementen en activiteiten en als u zich aanmeldt als klant of relatie.

Deze gegevens worden verwerkt voor:

  • het tot stand brengen en uitvoeren van het klantendatabase;
  • het verzenden van de nieuwsbrief;
  • het verwerken van fysieke of digitale mailings voor klanten uit naam van die klant;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • het optimaliseren van de werking van de website;

Peters Groenvoorziening en Grondverzet verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn voor onze zakelijke relatie.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Peters Groenvoorziening en Grondverzet, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Peters Groenvoorziening en Grondverzet te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Peters Groenvoorziening en Grondverzet worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze activiteiten die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kunt u  melden aan Peters Groenvoorziening en Grondverzet, door een e-mail of een brief te sturen naar info@petersgroenvoorziening.nl of Peters Groenvoorziening en Grondverzet, Valendrieseweg 184, 6603 AD Wijchen en/of 024 6412430.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld klant van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail
Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe beveiligt Peters Groenvoorziening en Grondverzet gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Peters Groenvoorziening en Grondverzet fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Peters Groenvoorziening en Grondverzet maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Peters Groenvoorziening en Grondverzet schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Cookies

Peters Groenvoorziening en Grondverzet gebruikt cookies om haar website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het lettertype.

Analytische cookies
Peters Groenvoorziening en Grondverzet maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Peters Groenvoorziening en Grondverzet gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacy statement van Peters Groenvoorziening en Grondverzet, dan kunt u deze richten aan Peters Groenvoorziening en Grondverzet, Valendrieseweg 184, 6603 AD Wijchen, tel 024 6412430of via info@petersgroenvoorziening.nl contact met ons op.

Klachten

Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met geldende privacy wetgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Wijzigingen privacy statement

Peters Groenvoorziening en Grondverzet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Peters Groenvoorziening en Grondverzet adviseert u regelmatig de privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

december 2018
Peters Groenvoorziening en Grondverzet